Video Dây Truyền Sản Xuất Tôn Nhựa 5 Sóng Vuông

Chiều dài của Tôn Nhựa ASA/PVC sản xuất theo yêu cầu cho công trình với số lượng trên 200m. Trong đó, chiều dài 2m | 3m | 4m sản xuất tồn kho nhiều, có sẵn phục vụ cho bán lẻ.

Hiện nay hoạt động sản xuất của Tôn Thành Công vẫn luôn ổn định để tạo ra khoảng 120.000 mét mỗi tháng. Để có được con số đó là sự tham gia của:
  • 03 nhà xưởng sản xuất Tấm Lợp Nhựa PVC ASA
  • 07 dây truyền tham gia hoạt động sản xuất
  • 52 nhân sự tham gia vận hành số dây truyền sản xuất
Đoạn phim ngắn giới thiệu về dây truyền sản xuất ra sản phẩm hoàn thiện của Tôn Nhựa ACU | Tôn Nhựa ASA | Tôn Lấy Sáng.

Miêu tả chi tiết..