Video Dây Truyền Sản Xuất Tôn Nhựa 5 Sóng Vuông

Chiều dài của Tôn Nhựa ASA/PVC sản xuất theo yêu cầu cho công trình với số lượng trên 200m. Trong đó, chiều dài 2m | 3m | 4m sản xuất tồn kho nhiều, có sẵn phục vụ cho bán lẻ.

Đoạn phim ngắn giới thiệu về dây truyền sản xuất ra sản phẩm hoàn thiện của Tôn Nhựa ACU | Tôn Nhựa ASA | Tôn Lấy Sáng.

Miêu tả chi tiết..